Salgs- og leveringsbetingelser for Modum Glassindustri AS i profesjonelle og forbrukerkjøp.

GENERELLE BESTEMMELSER

Disse salgsbetingelser vil være gjeldende ved alt salg fra Modum Glassindustri AS.
Salgsbetingelsene gjelder foran alle andre betingelser, dersom ikke annet er uttrykkelig og skriftlig avtalt. 

TILBUD
Prisene er gyldig i 1 måneder fra tilbudsdato, men aldri utover inneværende kalenderår. Dette gjelder dersom ikke annet er oppgitt.
Alle priser er enhetspriser i NOK eks. mva, der ikke annet er spesifisert
Alle priser forutsetter tilbudets totale kvantum i en leveranse. 


ORDREBEKREFTELSER
Kunden er alltid ansvarlig for å kontrollere ordrebekreftelsen.
Dersom kunden vil gjøre innsigelser mot ordrebekreftelse, må dette gjøres skriftlig umiddelbart, og innen klokken 12:00 neste virkedag. Dersom innsigelser ikke fremsettes umiddelbart har kunden akseptert ordrebekreftelsen. Muntlige opplysninger eller avtaler er kun bindende for selger dersom disse blir gjentatt skriftlig.
Hvis ordrebekreftelsen avviker fra salgs- og leveringsbetingelsene, er det ordrebekreftelsen som gjelder.
Modum Glassindustri AS har intet ansvar for at produktet kan anvendes slik kjøper forutsetter, dersom ikke selger har fått klar og tilstrekkelig skriftlig informasjon om at produktet skal brukes til bestemte formål. Er varen tilvirket etter kjøpers instruksjoner, eller noen som handler på vegne av kjøper, bærer kjøper risikoen for varens anvendelighet

MÅLANGIVELSE
Alle mål oppgis i bredde x høyde
Glassmål regnes som eksakte glassmål i mm, dersom ikke annet er spesifisert.

ARBEIDSUNDERLAG (TEGNINGER OG MALER)
Alle tilbud gjelder forutsatt at kunden selv tilveieskaffer og tar ansvar for korrekte arbeidstegninger i DAK format.
Tegnede maler og målsatte håndtegninger aksepteres etter gjennomsyn og godkjenning, når de er utført med skarp blyant/ pennestrek på kalkèrpapir, kraftpapair, eller stiv kartong. I tilfeller hvor den tegnede streken er supplert med korreksjoner i form av tekst vil ikke malunderlaget bli akseptert. Papirunderlag skal være rullet sammen IKKE brettet. Brettede maler aksepteres ikke.
I tilfeller hvor fasongen inneholder buer bestående av flere sammenfallende radier aksepteres maler etter gjennomsyn, når de er utskåret i finèr, eller tykk stiv kartong med min. 2mm tykkelse og rene kanter (malen dupliseres nøyaktig iht malkant med elektronisk penn).
Modum Glassindustri AS debiterer kunden et tilretteleggingsgebyr pr. malunderlag.


RETTEFRIST
Ordre kan kun endres eller annulleres vederlagsfritt før rettefrist er utløpt. Dersom endring skjer utenom dette vil utgifter i forbindelse med endring eller annullering debiteres kjøper.
Ved endringer har selger rett til forlengelse av leveringstider.


UTFØRELSE
De leverte produktene utføres i alminnelig håndverksmessig kvalitet som fabrikkproduksjon.
Profileringer, detaljkonstruksjoner og materialvalg er den til enhver tid gjeldende standard for produsent. Avvik skal, for å være gjeldende, være notert på vår ordrebekreftelse.
Ved etterbestillinger oppgis tidligere ordrenummer for å sikre identisk konstruksjon. Det vises for øvrig til Glass og Fasadeforeningens anbefalinger, samt gjeldende EN-normer.


PRODUKTANSVAR
Modum Glassindustri AS er ikke ansvarlig for skade forvoldt av det solgte:
1) På fast eiendom eller løsøre som inntreffer mens det solgte er i kjøperens besittelse.
2) På produkter som er framstilt av kjøperen, eller på produkter hvor disse inngår, eller for skade på fast eiendom eller løsøre som disse produkter som følge av det solgte forårsaker.
Modum Glassindustri AS er ikke ansvarlig for driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap.
De nevnte begrensninger i Modum Glassindustri AS sitt ansvar gjelder ikke hvis firmaet har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.
Hvis tredjemann fremsetter krav mot en av partene om erstatningsansvar, i henhold til ovennevnte punkt, skal denne parten straks underrette den andre om dette.
Modum Glassindustri AS og kjøper er gjensidig forpliktet til å la seg saksøke ved den domstol eller voldgiftsrett som behandler erstatningskrav som er reist mot en av dem på grunnlag av en skade eller et tap som påstås forårsaket av det solgte.


LEVERING / FORSENDELSE
Levering anses skjedd iht incoterms EXW.
Forsendelse skjer med transportmidler som, hvis ikke annet er avtalt, ordnes av Modum Glassindustri AS.
Kunden skal gi skriftlig beskjed i god tid dersom transporten ikke kan gjennomføres slik Modum Glassindustri AS har angitt. Kunden skal underrette Modum Glassindustri AS om når transporten kan gjennomføres.


LEVERINGSTIDSPUNKT
Levering skjer EXW i henhold til det angitte tidspunkt på ordrebekreftelsen. Det tas forbehold om forcemajeure, lockout, transporthindringer, maskinhavari, material- og fabrikasjonsfeil, og forsinkelser av råmaterialer som er nødvendige til framstilling av varen, streik og andre hindringer Modum Glassindustri AS ikke råder over. Råvaremangel og leveringssvikt fra Modum Glassindustri AS sine leverandører fritar også Modum Glassindustri AS for ansvar.
Forsinkelser berettiger ikke kjøper til å heve kjøpet. Uansett hva som måtte være anført i avtalen regnes leveringstid alltid fra det tidspunkt hvor Modum Glassindustri AS har fått alle tekniske spørsmål klarlagt av kjøper og eventuelt forskudd er innbetalt på Modum Glassindustri AS sin konto.
Dersom utsettelse skjer på grunn av kjøper, forfaller beløpet likevel til betaling regnet fra den dag levering skulle ha funnet sted. Beløpet belastes med 1,2 % rente pr. påbegynt måned.
Eventuell leie av lagerlokale debiteres kjøper.


LEVERINGSSTED
Levering skjer til bekreftet leveringsadresse.
Kjøper er ansvarlig for at fullastet lastebil kan kjøre fram til lossested, på en forsvarlig måte.
Ventetid og unødig forlengelse av lossetid debiteres kjøper.
Kjøper er ansvarlig for at det er en person på stedet ved levering og evt. hjelp til lossingen.


FRAKTOMKOSTNINGER
Hvis annet ikke er skriftlig avtalt gjelder alle priser EXW.


STATIV/EMBALLASJE OMKOSTNINGER
Stativer faktureres, om ikke annet er spesifikt og skriftlig avtalt. Beløpet forfaller til betaling etter samme kredittid som kunden er innrømmet. Returnerte stativer krediteres om de mottas i uskadet forfatning. 
Kasser, paller eller annen emballasje som faktureres kunde, vil ikke kunne returneres/krediteres av Modum Glassindustri AS. 


FRAKTSKADER
Kjøper skal ved levering kontrollere varene for fraktskader og antall før det kvitteres for mottakelse. Er det synlige skader på varene, eller svarer ikke antall kolli til det som står på fraktbrevet, skal dette noteres på fraktbrevet.Skjulte fraktskader skal meldes innen 4 timer etter mottak av varer.
Fraktskader skal alltid dokumenteres med foto.

BETALINGSBETINGELSER
Kontant ved henting eller forskudd før utsendelse.
Ved større ordre kan Modum Glassindustri AS forlange bankgaranti.
Kredittkjøp kan avtales mot at Modum Glassindustri AS innhenter og godkjenner kreditvurdering av kunden.
Leverte varer er vår eiendom inntil hele fakturabeløpet er innbetalt. Modum Glassindustri AS har salgspant i de leverte varer.
 
 
REKLAMASJON
Dersom det foreligger en mangel ved våre produkter skal det reklameres skriftlig på ”Meldingsskjema for vurdering av reklamasjonskrav”, snarest, og senest 14 dager etter at mangel/feil oppdages. Reklamasjonskrav som fremføres på annen måte blir ikke vurdert. 
Reklamasjoner, som er vårt ansvar, vil vi enten reparere, gi prisavslag eller erstatte med nye produkter. Erstatningen kan aldri overstige varens pris.                                                              
Fremført reklamasjonskrav medfører ikke rett til å tilbakeholde betaling.
Selger vil fakturere sin kostnader ved uberettiget reklamasjon.

 
BESIKTIGELSE
Besiktigelse skal gjennomføres iht EN1096-1, forklart på www.modumglass.no. Urenheter, skjolder og andre feil skal være godt synlig på minst 3 m avstand, i vanlig dagslys (en ensartet, overskyet himmel uten direkte sollys). Urenheter som er synlige bare en bestemt årstid eller på et bestemt tidspunkt på dagen vil ikke bli akseptert som reklamasjon.
 
 
REKLAMASJONSRETTEN BORTFALLER HVIS:
Dersom det ikke reklameres i tide tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.
Kvittering på fraktbrev, uten anmerking for mottakelse av skadede varer, innebærer at retten til reklamasjon for dette faller bort.
Ved skjulte fraktskader skal reklamasjon skje umiddelbart eller senest 7 dager etter levering og alltid før montering og eventuell behandling.
Monteringen ikke er korrekt utført
Varene ikke er oppbevart tørt og sikkert
Varer med skade eller feil blir montert, før besiktigelse og evt. utbedring er utført
Aksepterte reklamasjoner vil enten bli utbedret, erstattet med nytt produkt eller det blir innrømmet et prisavslag. Erstatningen kan aldri overstige varens pris.

 
TVIST
Tvist etter denne avtale behandles etter Norsk lov etter selgers verneting.
Tvister under NOK 250.000,-, inkl.mva., behandles ved voldgift der partene oppnevner hver sin representant som i fellesskap oppnevner tribunalets formann. Disse avgjør saken etter maks to skriftlig innlegg fra hver av partene, og innen 1 måned. Partene dekker egne, og deler tribunalets kostnader uavhengig av utfall.

 
ANVENDELIGHET
Vilkårene gjelder i alle kjøp men viker for forbrukerkjøpsloven der motstrid foreligger og der loven er ufravikelig.