Grunnleggende om glass
Vanlig planglass fremstilles av sand, soda og kalk, med små tilsetninger av magnesium, aluminium og jern, samt et herdemiddel for å homogenisere glassmassen. 

I 1959 lanserte Pilkington en ny fremstillingsmetode for planglass; floatglassprosessen, som raskt erstattet de metodene som var i bruk. Floatglasset kombinerte maskinglassets lave fremstillingskostnader med det støpte glassets planhet og optiske kvalitet. Glassmassen flyter ut på et bad av smeltet tinn og danner et kontinuerlig glassbånd som kjøles ned for deretter å skjæres i passende formater. I dag fremstilles ca. 90% av den vestlige verdens planglass i floatglassanlegg.

Unike egenskaper

Glass er et fast materiale, men har en helt uordnet molekylstruktur som gjør at lyset kan passere og vi kan se gjennom det. Det gjør glasset unikt i forhold til andre materialer. Vanlig glass slipper gjennom 80-87 % av den totale solenergien og 85-92% av sollyset, men er opakt under 300 og over 4000 nm. Solbeskyttelsesglass reduserer transmisjonen i ulike deler av det mellomliggende spekteret.

Glassets styrke

Planglassets praktiske styrke er mindre enn 1% av den teoretiske. Det kommer av at glassoverflaten inneholder et stort antall mikro-sprekker. De varierer fra glass til glass og kan danne bruddanvisninger. Også de skjærte glasskantene kan ha bruddanvisninger, varierende i størrelse og antall med kvaliteten på skjæringen og den senere kantbearbeidingen.
Når glasset belastes, skjer en elastisk deformering. Ved overbelastning brister det med et sprøtt brudd uten plastisk deformering. Derfor motstår glass større, jevnt fordelte belastninger bedre enn punktbelastninger. Det tåler korttidslaster, som f.eks. vindpåkjenninger, betydelig bedre enn laster med lengre varighet som snølast og egenvekt.

Faren for termisk sprekkdannelse

Ved store temperaturforskjeller mellom glassoverflatens varmere midtsone og kaldere kanter utvides midtsonen så mye at strekkspenningene som oppstår langs kantene risikerer å forårsake sprekkdannelser i vanlig glass. Den totale risikoen avhenger av type glass, glasstykkelse, format og glasskombinasjon, type karm og ramme, samt fysisk plassering i fasaden. Slagskygge, innvendig eller utvendig solavskjerming, samt påklistret solbeskyttelsesfilm/ dekor øker i tillegg risikoen ytterligere. 
Problemet unngår man enklest ved å herde glasset. Se også GF sin tekniske veileder; "Tiltak mot termisk brudd i bygningsglassprodukter".