Sikkerhetsglass, CE merket iht EN12150-2 og EN14449
23. februar 2017
Som kunde av Modum Glassindustri as er du definert som en DISTRIBUTØR iht byggevaredirektivet. Modum som PRODUSENT. Nedenfor er det forklart hvilke krav som påligger de enkelte aktørene (kilde DIBK). Som PRODUSENT har vi lagt ut den informasjonen du trenger for å oppfylle de kravene som stilles deg som DISTRIBUTØR. Du finner SERTIFIKATER OG YTELSESERKLÆRINGER på vår hjemmeside - Betingelser, dokumentasjon og meldingsmaler.

1. Produsenter av sikkerhetsglass

Produsenter fremstiller byggevarer og har derfor det primære ansvaret for å utarbeide både den tekniske dokumentasjonen og produktdokumentasjonen.

Produsenter skal derfor:

 • utarbeide den tekniske dokumentasjonen (for eksempel testrapport, produksjonskontroll i fabrikk),
 • utarbeide produktdokumentasjonen (ytelseserklæring og CE-merke),
 • oppbevare ytelseserklæring og den tekniske dokumentasjonen i 10 år etter at byggevaren for første gang ble gjort tilgjengelig på det norske markedet,
 • sikre at byggevaren ledsages av sikkerhetsinformasjon (for eksempel sikkerhetsdatablader),
 • sørge for produksjonskontroll i fabrikk,
 • påføre type-, parti- eller serienummer på byggevaren, emballasje og pakkseddel,
 • angi navn, firma, varemerke og kontaktadressen,
 • føre register over reklamasjon/klage og tilbakekallinger av byggevarer,
 • sørge for ferdigvarekontroll i fabrikk
 • treffe nødvendige tiltak når en byggevare ikke er i samsvar med byggevareforordningen (retting, tilbakekalling, tilbaketrekking) og
 • underrette og samarbeide med DIBK dersom en av deres byggevarer utgjør en risiko.

2. Importører av sikkerhetsglass

Det følger et ansvar for importører som kjøper byggevarer produsert utenfor EØS-området og bringer disse i omsetning innenfor EØS-området. Hvis man for eksempel kjøper varer direkte fra Kina og importerer dette til Norge anses man som en importør.

Kjøper man byggevarer som allerede omsettes innenfor EØS-området (selv om de er produsert utenfor EØS-området), er man distributør og ikke importør. Hvis man for eksempel kjøper kinesiske varer, men fra en tysk importør vil man anses som distributør. Det er også noen land som ikke er medlem av EU/EØS som likevel har implementert byggevareforordningen, herunder Tyrkia. Hvis man derfor importerer varer fra Tyrkia til Norge anses man derfor som en distributør.

Importører er de økonomiske aktørene som for første gang omsetter byggevarer som kommer fra land utenfor EØS-området på EØS-markedet. Av den grunn har importører et langt større ansvar enn distributører.

Importører har følgende forpliktelser:

 • Forbud mot å sette byggevarer på markedet som ikke er i samsvar med byggevareforordningen.
 • Sikre at produsenten kan legge frem den tekniske dokumentasjonen (inkludert tredjepartskontroll) der det kreves
 • Sikre at byggevarer har tilstrekkelig produktdokumentasjon (ytelseserklæring og CE-merking)
 • Oppbevare produktdokumentasjon i 10 år.
 • Angi (på byggevaren eller emballasjen) sitt navn, firma, varemerke, kontaktadresse der importøren kan kontaktes.
 • Sikre gode transport- og lagringsvilkår.
 • Føre register over klager/reklamasjoner og tilbakekallinger av byggevarer han omsetter.
 • Foreta stikkprøver av byggevarer når det anses hensiktsmessig. For eksempel når en undersøkelse fra tilsynsmyndigheten eller andre viser forskjell mellom angitte ytelser og produktdokumentasjon.
 • Treffe nødvendige tiltak når en byggevare ikke er i samsvar med byggevareforordningen (retting, tilbakekalling, tilbaketrekking).
 • Underrette og samarbeide med DIBK dersom en byggevare som produsent har gjort tilgjengelig på markedet utgjør en risiko.

3. Distributører av sikkerhetsglass

Distributører er alle aktørene i forsyningskjeden, bortsett fra produsenten eller importøren, som gjør byggevaren tilgjengelig på markedet. Alle byggevareforhandlere er distributører.

Distributører har følgende forpliktelser:

 • Forbud mot å sette på markedet byggevarer som ikke er i samsvar med byggevareforordningen
 • Sikre at produktdokumentasjon følger med byggevaren.
 • Sikre gode transport- og lagringsvilkår.
 • Treffe nødvendige tiltak når en byggevare ikke er i samsvar med byggevareforordningen (retting, tilbakekalling, tilbaketrekking).
 • Underrette og samarbeide med tilsynsmyndigheten dersom en byggevare som produsent har gjort tilgjengelig på markedet utgjør en risiko.

En importør eller distributør som omsetter sikkerhetsglass under sitt eget navn eller varemerke eller endrer en byggevare som allerede er omsatt på markedet, på en slik måte at det kan påvirke byggevarens ytelser, skal anses som byggevareprodusenter. Markedsaktøren vil da ha de samme forpliktelsene som produsentene