Valg av glassløsning i interiør
Utskriftsvennlig format
OBS! Ny revidering av NS3510 kommer i Oktober 2015
- - - - - - - - -
De anbefalingene vi gir vedrørende glassvalg, skjer med bakgrunn i den erfaring som glassbransjen har kanalisert gjennom Glassbransjeforbundet i Norge. Samt de krav og normer som er fastlagt av myndighetene eller andre normgivende institusjoner. Lov og forskrift er nedfelt i form av standardiserte løsninger i NS 3510. Siden normen er veiledende velger vi å vise direkte til forskriften som ikke kan fravikes.

I teknisk forskrift (Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk) til Plan- og Bygningsloven (1997) finnes tre paragrafer som i særlig grad er bestemmende for de egenskapene valgt glassløsning skal ha;

§ 7-41.2 Sikkerhet mot sammenstøt med byggverk
Byggverk og deler av byggverk skal være lett å se eller utformet slik at sammenstøt med byggverket eller en del av det ikke kan skje. Der det benyttes materialer som kan være vanskelig å oppfatte for orienteringshemmede, må det brukes tydelig merking. Materialer som kan knuses og derved volde fare for skade på person må ikke benyttes i kommunikasjonsveier, herunder dører, alminnelig tilgjengelig for publikum på arbeidsplasser, eller der det kan utgjøre fare for barn ved fall eller lek med mindre materialene er avskjermet slik at personer ikke kan støte mot dem.

§ 7-4133 Fallskader
Nivåforskjeller og åpninger i gulv må utføres slik at de ikke utgjør fare for personer, og avgrenses slik at de heller ikke utgjør fare for personer som snubler nær dem. Nivåforskjeller som på grunn av byggverkets bruk ikke kan avgrenses må være lett å se og godt belyst. Det må legges særlig vekt på å unngå at barn faller utfor eller gjennom åpninger eller utfor nivåforskjeller.

§ 7-45 Nedfall fra byggverk
Byggverk eller del av byggverk skal utføres slik at de ikke faller ned med fare for skade på mennesker, dyr eller utstyr. Fasadematerialer må utføres og festes slik at de under forekommende klimatiske forhold og dimensjonerende laster ikke faller ned. Byggverk skal sikres slik at is og snø ikke kan falle ned på steder hvor personer kan oppholde seg.

I tillegg til punktene fra forskriften må man være observant for det forhold at en glassløsning som oppfyller kravene i en situasjon ikke nødvendigvis gjør det i en annen. Ingen av de tre paragrafene nevner spesifikke produkter eller sikkerhetsklasser. Man kan dermed ikke forenkle og si; ”Herdet F1 sikkerhetglass er tilstrekkelig for å oppfylle lovens krav”. Loven er utformet på en måte som stiller krav til vår vurdering fra tilfelle til tilfelle, både med tanke på valg av klassifisert sikkerhetsnivå og teknisk oppbygging av glasskonstruksjonen .
De seks punktene nedenfor utgjør derfor vesentlige faktorer man må ha med i vurderingen før endelig valg av glassløsning/glasskonstruksjon foretas.
 • Brukssted
 • Plassering
 • Type innfesting
 • Omkrinliggende løsning
 • Størrelse og form på glasset
 • Mekanisk belastning
Brukssted
 • Grad av kontroll i miljøet.
 • Barns tilstedeværelse.
 • Tilstedeværelse av forstyrrende elementer (lyd, syn, lukt etc).
 • Lesesal versus Lekebutikk
 • Barområde versus danseområde i samme diskotek
 • Kontor versus fabrikkhall
Brukssted og plassering vil også fortelle oss hvilke type belastning vi i hovedsak må forvente at glasset utsettes for (støtbelastning/ skarp belastning).

Plassering
Risiko ved brudd mtp. fall
Risiko ved brudd mtp. nedfall

Fall:
- Potensiell fallhøyde (bakkenivå versus åpent atrium)
- Hva faller man mot/ ned på (inngjerdet kunstinstallasjon)

Nedfall:
- Ferdes det seg mennesker i området under
- Oppbevares det skjøre gjenstander i området under
- Finnes det installasjoner i området under som kan bli ødelagt, skadet eller satt ut av drift som følge av nedfallω

Type innfesting

Klammer:
Ved bruk av klammer med innvendige gummipakninger må glasset i tillegg låses i sig-retningen (for eksempel med et påsveiset anlegg).
Dette er nødvendig fordi gummi utmattes over tid, noe som fører til at glasset vil sige i klammene..
Når man benytter klammer må glasset dimensjoneres på en slik måte at utbøying ikke utgjør risiko for at klammen slipper.

Boltefester:
Ved bruk av boltefester er det viktig at glasset dimensjoneres slik at bolt med mutter kan strammes uten at glasset sprekker/ granulerer.
I hullet, mellom bolt og glass må det fores med nylonforing.
Hullet til bolt må tillate frigang for å ta opp termisk ekspansjon (utvidelseskoeffisient for glass er 0,85mm, for stål/betong 1,2mm og for aluminium 2,4mm).

Sidevis klem innfesting:
4 – sidig klem innfesting er den sikreste måten å innfeste et glass på. Kantene er beskyttet og man fordeler belastningen til et større område.
I dag ønsker mange arkitekter ensidig innfesting av rekkverk mot dekkeforkant. Dette krever at man benytter klem innfesting (1-sidig). Bolteinnfesting alene må overhodet ikke forekomme. Denne formen stiller også store krav til bøyestyrken i selve glasset.
 • Finnes tilleggsbeskyttelse foran/ bak glassetω
 • Er glasset merket/ dekorert på en godt synlig flateω
Størrelse og form på glasset
 • Lange, smale og store glass forsterker ned-/ utbøyingseffekten.
 • Det relative stresset i innfestingen øker med størrelsen og tyngden på glasset.
 • Skarpe og ubehandlede kanter/ hjørner svekker glasset vesentlig.